Stichting Voor
Integrale Aanpak Mensenhandel

Voorzitter SVIAM bij paus
Voorzitter Tamme de Leur was uitgenodigd om mee te denken over de strategie van de RK-kerk met betrekking tot de bestrijding van mensenhandel.  

Tamme werkte mee aan een rapport met aanbevelingen, en kreeg ook gelegenheid om even met de paus van gedachten te wisselen.
Meer informatie
OVSE multidisciplinaire training
Voorzitter Tamme de Leur wordt regelmatig gevraagd door de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) om multidisciplinaire simulatietrainingen voor de bestrijding van mensenhandel te begeleiden.

SVIAM stelt zich ten doel om simulatietrainingen specifiek voor Nederland te ontwikkelen.
Meer informatie
Multidisciplinaire netwerk- en casuïstiekdag 2020
Elk jaar in maart organiseert SVIAM de jaarlijkse netwerk- en casuïstiekdag voor oud-studenten van de post-hbo Bestrijding Mensenhandel.

De afgelopen keer waren officier van justitie Warner ten Kate en mensenhandelrechercheur Henk Werson te gast. 's Middags bespraken we met elkaar casussen over het gebruik van technologie, zorgcoördinatie, ketenregie, en de rol van woontoezicht i.v.m. arbeidsuitbuiting.
Systeemanalyse bestrijding mensenhandel
Het rapport ‘Samen tegen Mensenhandel’ is enige tijd geleden overhandigd aan de Tweede Kamer op initiatief van CoMensha. De bijbehorende systeemanalyse is tot stand gekomen in samenwerking met een expertgroep van deelnemers waaronder MetaStory Instituut, TNO, CoMensha, OM, politie, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, gemeenten, ministerie van JenV, ISZW, Fairwork en Jeugdzorg Nederland.
Meer informatie
Previous
Next

Doelstelling

Multidisciplinaire samenwerking bevorderen tussen overheden, opsporingsinstanties, maatschappelijke organisaties en private partners bij de aanpak van mensenhandel. Het uiteindelijke doel is om systemische en duurzame veranderingen te bewerkstelligen waardoor preventie, slachtofferzorg en opsporing elkaar optimaal versterken.

Activiteiten

Het mobiliseren van netwerkpartners om kennisuitwisseling tussen professionals uit alle branches te faciliteren. De stichting streeft naar het ontwikkelen van een keurmerk voor mensenhandelvrije gemeenten, en ondersteunt organisaties op het gebied van mensenhandelbeleid door o.a. quickscans en trainingen.

Achtergrond

De stichting is een initiatief van mensenhandelspecialist Tamme de Leur en zijn team. Zij ontwikkelen bij MetaStory Instituut (hbo-)opleidingen voor het aanpakken van mensenhandel. Maar alleen onderwijs en kennis is niet voldoende; SVIAM richt zich op praktische, duurzame en effectieve samenwerking tussen stakeholders in de aanpak van mensenhandel.

Implementatie

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaken, omvang, preventie en bestrijding van mensenhandel. SVIAM helpt maatschappelijke partners bij de implementatie van aanbevelingen uit o.a. de commissie Lenferink, de adviezen van de Nationaal Rapporteur en het onlangs verschenen beleidsplan Samen tegen mensenhandel

Tamme de Leur was betrokken bij de bijbehorende systeemanalyse en werd geïnterviewd door GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) over het mensenhandelbeleid in Nederland.

Regiosamenwerking

CoMensha, FairWork en SVIAM hebben de handen ineengeslagen om gemeenten en regio’s te ondersteunen bij de bestrijding van mensenhandel. CoMensha geeft voorlichting aan gemeenten, gericht op diverse functies. FairWork traint aandachtsfunctionarissen en richt zich op leidinggevenden van burgerzaken, toezicht, handhaving en sociale wijkteams. SVIAM organiseert de regionale training Ketensamenwerking Bestrijding Mensenhandel, bestaande uit 4 trainingsdagen voor netwerkpartners in de regio.

De eerste trainingsdagen hebben inmiddels plaatsgevonden in Limburg in samenwerking met Daniëlle ter Linden, ketenregisseur Mensenhandel bij het RIEC. Een training voor ketenpartners organiseren in jouw regio? Stuur een mailtje naar voorzitter Tamme de Leur.

Studiedagen

SVIAM organiseert jaarlijks een studiedag voor professionals die de opleiding Bestrijding Mensenhandel hebben gevolgd. Het doel is om een duurzaam netwerk te bouwen en casussen en ervaringen uit te wisselen in een mulidisciplinaire setting. Ook worden er gastsprekers uit het werkveld uitgenodigd, zoals de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, mensenhandelrechercheur Henk Werson en officier van justitie Els Martens.

Mensenhandelvrij

In Engeland is Slavery Free Cities een concept dat werd geïntroduceerd door de Universiteit van Nottingham. Centraal staat de aanpak van mensenhandel op lokaal niveau waarbij de gehele gemeenschap betrokken is. SVIAM werkt samen met de Universiteit van Nottingham om dit initiatief ook in Nederland vorm te geven onder de werktitel mensenhandelvrije gemeenten.

Simulatietraining

Tamme de Leur was, eerst als deelnemer en later als leidinggevende, bij trainingen van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) betrokken in Italië. Het ging om internationale live simulatietrainingen in multidisciplinaire samenwerking tegen mensenhandel. Deze methode heeft veel impact en zou ook in Nederland van grote waarde kunnen zijn. SVIAM streeft ernaar om een soortgelijke simulatietraining voor Nederland beschikbaar te maken.

Het team van SVIAM bestaat uit uit een ervaren groep van professionals met achtergronden in opsporing, hulpverlening, journalistiek en onderwijs. 

Het bestuur wordt gevormd door Tamme de Leur (voorzitter), Oscar Pathuis (secretaris) en Anne Henk ter Haar (penningmeester).

email Tamme de Leur
tamme@sviam.nl

postadres
Jagermeester 18
6713 KG Ede

KvK 73975206

Regiobank
NL21 RBRB 0778 2558 75
BIC RBRBNL21

SVIAM heeft een breed netwerk op het gebied van de bestrijding van mensenhandel en werkt veel samen met o.a. de Nationale Politie, inspectie SZW, IND, CoMensha, diverse gemeenten en hulpverleningsinstanties.

Op internationaal niveau werkt SVIAM samen met o.a. ICMPD (International Centre for Migration Policy Development), Salvation Army en de OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe).

Cookies

 

Wij maken alleen gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te waarborgen (voor bijvoorbeeld mobiele weergave). We volgen of identificeren geen enkele bezoeker van deze website. We maken ook geen gebruik van marketinginstrumenten, Google analytics of Facebook-pixels.

 

 


 

 

 

Privacyverklaring SVIAM

 

 

Inleiding

 

SVIAM neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met oscar@sviam.nl.

Wie is SVIAM?

 

SVIAM is de stichting Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel, kantoorhoudende te (6713 KG) Ede aan Jagermeester 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73975206.

Wanneer SVIAM jouw persoonsgegevens verwerkt, is SVIAM de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt SVIAM jouw gegevens?

 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor SVIAM persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens SVIAM voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door SVIAM worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

  

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, KvK-nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

  

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

  

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

  

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Enige manier om doeleinde te bereiken

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

  

Hoe verkrijgt SVIAM jouw persoonsgegevens?

 

SVIAM heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

 

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij SVIAM over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij SVIAM. Je kunt verzoeken dat SVIAM je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om SVIAM te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van SVIAM of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van SVIAM te verkrijgen. SVIAM zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat SVIAM je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door SVIAM

Een verzoek kan verstuurd worden naar oscar@sviam.nl. SVIAM zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat SVIAM een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien SVIAM je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat SVIAM verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop SVIAM je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar oscar@sviam.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop SVIAM jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar oscar@sviam.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden van Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:
 • Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel
 • de stichting Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel, gevestigd en kantoorhoudende te (6713 KG) Ede aan Jagermeester 18;
 • Algemene Voorwaarden
 • deze algemene voorwaarden van Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel;
 • Dienst
 • de dienst die door Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel wordt verricht;
 • Intellectuele Eigendomsrechten
 • alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
 • Opdrachtgever
 • jij, de opdrachtgever en wederpartij van Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel bij de Overeenkomst;
 • Overeenkomst
 • de overeenkomst van opdracht tussen Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;
 • Partij(en)
 • Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel en/of Opdrachtgever.

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3.          Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.
 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel een opdracht verstrekt, is Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4.          De Dienst

 1. Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

Artikel 5.          Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel nodig heeft om de Diensten te verrichten. Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6.          Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 3. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 4. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7.          Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van een maand na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 4. Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8.          Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel berusten, blijven bij Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel.
 3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel.
 4. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.

Artikel 9.          Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel is beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid.
 2. Onder directe schade wordt alleen verstaan:
  1. Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
  2. Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;
  3. Redelijkerwijs door de Opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;
  4. Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Opdrachtgever moet maken om de prestatie van Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 3. Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade.
 4. Voor zover Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.
 5. Het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 10.          Varia

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel gevestigd is.

© 2021 –  Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel